Hoppa till innehållet
Försvarsmakten FMLOG
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Försvarsmakten FMLOG/Försörjning/Förråd/Drivmedel
Telefon: 070-8616919

Postadress

Försvarsmakten FMLOG
Box 646
751 27 Uppsala

Besöksadress

Försvarsmakten FMLOG

Uppsala

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Typ av kontroll (11)
B MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Återkommande kontroll
B MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Korrosionsskyddssystem Installationskontroll
B NFS 2021:10 Sekundära skydd - Installationskontroll
B NFS 2021:10 Sekundära skydd - Revisionskontroll
B NFS 2021:10 Sekundära skydd - Återkommande kontroll
Gasflaskor
Typ Kravspecifikation (7) Metod/procedur (8) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
B AFS 2017:3 - Gasflaskor Återkommande kontroll
B MSBFS 2011:3 EN ISO 18119:2018 Gasflaskor Återkommande kontroll
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
AFS 2017:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar
MSBFS 2011:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering